GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel No.1171 Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 22 mei 19&3* Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op donderdag 30 mei a.s. des namiddags te 2 uur. Ie burgemeester van Idaarderadeel, K.JVrijling. AGENDA. 1 Notulen. De notulen van de vergadering van 28 maart j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 28 februari j.l., no.15, "tot verstrekking van kasgeld aan de Kerkvoogdij der Nederlands Hervormde Gemeente te Grouw ten behoeve van de restauratie van de St.Pietertoren. b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 23 januari j.l., no.35» "tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ziektekosten voorziening voor ambtenaren. c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 23 januari j.l., no.36, tot garantie van een door de Stichting Recreatieoord te Grouw gesloten geldlening, groot f 145000» d. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 28 februari j.l., no. 5, tot aankoop van een hoekje grond van A.Okkinga te Roordahui- zum. e. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 23 januari j.l., no.15, tot aankoop van een perceel grond van H.J.Langhout te Wartena. f. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 28 maart j.l., no.12, tot verkoop van een perceel bouwterrein aan de N.V.Bouwbedrijf v/h W.E.Reitsma en Zn. te Drachten. g. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 28 maart j.l., no. 4» tot verkoop van een perceel bouwterrein aan J.Hoekstra en C.Hiemstra te Leeuwarden. h. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 19 december j.l., tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de keurings dienst van slachtdieren en van vlees. i. Idem houdende vaststelling van de korting op de wedde van de secre taris wegens het genot van ambtsv/oning. - jIdem -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 1