5jÉÜf 3Ê3E GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No.1479. Onderwerp: Raadsvergadering. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel, Grouw, 27 juni 1963» Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op donderdag 4 juli a.s. des avonds te 7a' uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J.Vrijling. AGENDA 1Notulen. De notulen van de vergaderingen van 30 mei en 19 juni j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. a. Bericht van de minister van binnenlandse zaken betreffende goed keuring door de kroon van het raadsbesluit dd. 23 januari j.l., no. 3 tot vaststelling van een verordening op de heffing van rioolbelasting. Voorgesteld wordt dit s tuk voor kennisgeving aan te nemen. 3. Voorstel tot wijziging van de Bezoldigingsverordening. 4. Voorstel tot aan- en verkoop van een perceel bouwterrein te Grouw. 5. Aanvrage om ontslag van mej. A.G.Kars, als hoofdleidster van de Kleu terschool te Warga. 6. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit dd. 28 maart j.l., no.12, tot verkoop van bouwterrein. 7. Aanvrage om ontslag van mej. G.Zuidema, als leidster aan de Dr.Eeltsje Halbertsmaskoalle te Grouw. 8. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit dd. 29 februari 1960, no.4, inzake subsidiëring van de opleiding van gezinsverzorgsters. 9. Aanvrage om ontslag van mej. A.C.Gutman als leidster aan de Dr.Eeltsje Halbertsmaskoalle te Grouw, 10. Voorstel tot het aangaan van een geldlening, groot f 300.000,— 11. Voorstel inzake voorbereiding van een wijziging van het uitbreidings plan in onderdelen voor het dorp Grouw. 12. Voorstel tot herstel van de kademuur te Roordahuizum. 13. Comptabiliteit. Voorgesteld wordt de overgelegde concept-besluiten tot wijziging der gemeentebegroting, dienstjaren 1962 en 1963, tot besluiten te ver heffen. 14» Aanvrage om ontslag van mej. P.Beeksma als onderwijzeres aan de J.H. Nieuwoldschool te Y/arga.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 1