- 5 - beginnen. De voorzitter antwoordt, dat de fundering en het metselwerk van de zomerhuisjes al lang gereed zijn. Momenteel zijn Stelwagen en van Gorkum bezig met de bejaardenwoningen te Grouw. Het is hem niet bekend, wanneer met de woningen in Warga wordt aangevangen. Tenslotte deelt de voorzitter nog mee, dat bericht ontvangen is, dat de rijksgoedkeuring voor de bouw van een gymnastieklokaal in Grouw in ok tober van dit jaar verwacht kan worden. De eerstvolgende raadsvergadering wordt bepaald op 5 september a.s. behoudens de mogelijkheid van een spoedeisende vergadering vóór die datum in verband met benoeming van onderwijzend personeel. Hierna sluiting. W Aldus ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 30 juli 1963 voorzitter. secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 13