352: 2^ 3. Voorstel tot wijziging van de Bezoldigingsverordening. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 1455 ^an ^-e gemeenteraad. Grouw, 27 juni 1963* Het is ons gebleken, dat de beloning van de werkster van het gemeente huis, die momenteel f 722,per jaar bedraagt, onevenredig is aan het aan tal uren, dat aan het schoonhouden van het gebouw wordt besteed. Voor het afstemmen van de bezoldiging op de werkzaamheden achten wij het noodzakelijk, dat de bestaande beloning wordt opgetrokken tot f 936, per jaar. Wij hebben daartoe de voor u ter inzage liggende wijziging van de be zoldigingsverordening ontworpen. V, Aangezien ook de commissie voor georganiseerd overleg zich met de hierbedoelde wijziging heeft verenigd, stellen wij u voor, tot vaststelling van de ontwerp-verordening te besluiten. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D.Smits, secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 15