4. Voorstel tot aan- en verkoop van een perceel GEMEENTE IDAARDERADEEL bouwterrein te Grouw. GROUW No. 1461. ^an Grouv/, 27 juni 1963. In uw vergadering van 2 september 1958 werd besloten tot verkoop aan de woningbouwvereniging "Idaarderadeel" van een perceel bouwterrein gelegen aan de Mr. P.J.Troelstrawei te Grouw, ter grootte van 335 m2, kadastraal bekend gemeente Grouw sectie A no.3546, zoals nader is aange geven op de overgelegde situatietekening tegen de koopsom van f 9>95 Pei> m2. Het lag in de bedoeling van de woningbouwvereniging, op dit terrein een woning te bouwen voor haar directeur. Nu de vereniging inmiddels een andere oplossing heeft gevonden voor een passende huisvesting van de di recteur ziet ze van haar aanvankelijk voornemen af en zal de grond weder aan de gemeente moeten worden overgedragen. Hoewel het perceel ingevolge de indertijd gestelde voorwaarden bij niet-bebouwing binnen een jaar weer in eigendom aan de gemeente zou over gaan, die dan slechts gehouden zou zijn tot terugbetaling van 75^ ^er koopsom, menen wij, dat er aanleiding bestaat, in het onderhavige geval deze sanctie buiten toepassing te laten. De voorgenomen bouw heeft inde:r- tijd namelijk geen doorgang kunnen vinden wegens omstandigheden, gelegen buiten de schuld van de bouwvereniging, zodat overname tegen dezelfde koopsom van f 9,95 P®1" ra2, waarmede de vereniging instemt, ons alleszins billijk voorkomt. Inmiddels is een verzoek ingekomen van G.Boorsma te Drachten, om het onderhavige terrein in koop te mogen ontvangen. Adressant is bereid, de grond over te nemen tegen de huidige kostprijs van bouwterrein ad f "*5>15 Per m2. Aangezien het van belang is, dat de beschikbare bouwter reinen zo spoedig mogelijk worden uitgegeven, is het verzoek naar onze mening voor inwilliging vatbaar. In verband met het vorenstaande stellen wij u dan ook voor, boven bedoeld terrein; a. aan te kopen van de woningbouwvereniging "Idaarderadeel" tegen de koop som van f 9,95 Per m2; b. te verkopen aan G.Boorsma, voornoemd, tegen de koopsom van f 15,15 per m2, een en ander voorts onder de voorwaarden, vervat in het voor u ter inzage liggende concept-besluit. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D.Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 17