3E2E 555": GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No.1457 6. Voorstel tot wijziging van het raads besluit dd. 28 maart j.l., no.12, tot verkoop van bouwterrein. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 juni 1963. Ter voorkoming van dubbele overdrachtskosten en om tegen zo scherp mogelijke prijzen woningen ten verkoop te kunnen aanbieden, heeft de N.V. Bouwbedrijf v/h Pa. W.E.Reitsma en Zn. te Drachten een speciale vennoot schap opgericht, welke zich zal bezig houden met de woningexploitatie in de ruimste zin. In verband hiermede heeft de nieuwe vennootschap - Reitsma's Ex ploitatiemaatschappij N.V., gevestigd te Grouw- een verzoek ingediend, om het raadsbesluit van 28 maart j.l., no.12, waarbij het perceel bouw terrein te Grouw, kadastraal bekend gemeente Grouw, sectie A no. 3668 v/erd verkocht aan de fa. Reitsma, in dier voege te wijzigen, dat zij cq. de kopers van de door of in opdracht van haar te bouwen woningen als partij worden aangewezen. Aangezien de gemeente door de gevraagde wijziging in geen enkel op zicht schade lijdt en het hier slechts gaat om een formele aangelegenheid, stellen wij u voor, het verzoek in te willigen en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept bij de raadsstukken is gevoegd. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel K.JVrijling, burgemeester. D.Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 21