GEMEENTE IDAARDERADEEL 7. Aanvrage om ontslag van mej. G.Zuidema GROUW als leidster aan de Dr. Eeltsje Halbertsma- skoalle te Grouw. No.1458. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 juni 1963» MejG.Zuidema, leidster aan de Dr. Eeltsje Halbertsmaskoalle voor kleuteronderwijs te Grouw, heeft ontslag als zodanig gevraagd wegens voorgenomen huwelijk. Wij stellen u voor, het gevraagde ontslag eervol te verlenen met ingang van een nader door ons te bepalen datum. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D.Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 23