ilir 5ë=E 8. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit dd. 29 februari 1960, no.45 inzake subsidi ering van de opleiding van gezinsverzorgstcr No.1459. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 juni 1963» GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW In uw vergadering van 29 februari 1960 hebt u besloten, aan de Pro vinciale Raad voor Gezinsverzorging te Leeuwarden een bijdrage uit de gemeentekas toe te kennen in de opleidingskosten van de gezinsverzorgsters, ad f 100,voor elke leerling, uit deze gemeente afkomstig. Blijkens een tot u gericht schrijven is het niet de bedoeling ge weest, dat de feitelijke uitkeringen aan de Provinciale Raad zouden worden voldaan, doch aan de betrokken verenigingen voor gezinsverzorging of aan de betreffende leerlingen zelf. In verband hiermede dringt bovenbedoelde raad aan op wijziging van het raadsbesluit. Naar onze mening ontmoet het geen enkel bezwaar, aan het verzoek te voldoen. Wij stellen u dan ook voor, de gevraagde wijziging aan te brengen en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept voor u ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D.Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 25