GEMEENTE IDAARDERADEEL 10. Voorstel tot het aangaan van een geldlening, GROUW groot f 300.000,— ÏSo.1462. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 juni 1963. Op 15 december 1962 is voor de tijdelijke financiering van onder handen zijnde kapitaalswerken een kasgeldlening, groot f 300.000,ge sloten voor de tijd van 3 maanden, naderhand verlengd tot 1 juli a.s. Ter consolidatie van deze vlottende schuld is het gewenst, een vaste lening tot vermeld bedrag aan te gaan voor de duur van 30 jaren. De N.V.Bank voor Nederlandse gemeenten te 's Gravenhage heeft zich bereid verklaard, per 16 juli a.s. een zodanige lening aan de gemeente te verstrekken tegen een koers van 99$ een rente van 4-4$ Per jaar» a^ te lossen in 30 gelijke termijnen. Voor de overige voorwaarden mogen wij u naar de aanbieding zelve verwijzen. Aangezien de lening voldoet aan de van hogerhand vastgestelde voor schriften, stellen wij u voor, tot het aangaan der lening over te gaan en daartoe vast te stellen een besluit, waarvan het concept bij de raads stukken voor u ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrij ling, burgemeester. D.Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 29