3ö£ GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW 11. Voorstel inzake voorbereiding van een wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Grouw. No.1463. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 juni 1963. Door de ingebruikneming van het nieuwe gedeelte van de rijksweg no. 32 tussen Akkrum en Leeuv/arden is Grouw aantrekkelijker geworden als mogelijke woonplaats voor hen, die in de naaste omgeving werken. Het is niet uitgesloten, dat het dorp als gevolg van deze omstandig heid en de verbeterde communicatiemiddelen in de naaste toekomst een snelle ontwikkeling tegemoet gaat. Dit schept uiteraard allerlei pro blemen van stedebouwkundige aard, waarmede het gemeentebestuur tijdig rekening dient te houden. In verband hiermede hebben wij aan het architectenbureau Oom en Kuipers te Groningen opdracht gegeven, om op korte termijn een ontwerp te maken, dat er op gericht is, het uitbreidingsplan in onderdelen voor Grouw aan de nieuwe behoefte aan te passen. Teneinde te voorkomen, dat hangende de herziening allerlei gebouwen zouden verrijzen, welke met de voorgenomen bestemming in strijd zijn, ach ten wij het gewenst, dat de mogelijkheid wordt geschapen, de beschikking op eventuele bouwaan-vragen op te schorten. Artikel 36, 4e lid der Woning wet doetdaarvoor het middel aan de hand. Wij stellen u mitsdien voor, met toepassing van genoemd wetsartikel te bepalen, dat de herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Grouw wordt voorbereid en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept bij de raadsstukken is gevoegd. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D.Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 31