35pap aeE GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW 12. Voorstel tot herstel van de kademuur te Roordahuizum. No.1468. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 juni 1963. Het is ons gebleken, dat in de afgelopen winter de kademuur te Roordahuizum is ingestort, waardoor het noodzakelijk is geworden, dat de wal over een lengte van 50 meter wordt hersteld. Naar onze mening kan dit het beste geschieden, door in de vaart naast de ingestorte kademuur grond aan te brengen. Ne aarden berm, welke op deze wijze ontstaat, zal dan met gras moeten worden ingezaaid, terwijl voorts ter plaatse van de waterlijn een betuining moet worden aangebracht. Blijkens de voor u ter inzage liggende begroting worden de kosten van een en ander in totaal geraamd op f 3.550* Daar andere middelen ontbreken, zal voor dekking van deze uitgaaf een beroep moeten worden gedaan op de saldi- en/of algemene reserve. Gelet op de urgentie van deze aangelegenheid achten wij deze wij ze van dekking ten volle verantwoord, zodat wij u voorstellen, tot her stel van de onderhavige kademuur conform het vorenstaande over te gaan en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept bij de raadsstukken is gevoegd. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel K.J.Vrijling, burgemeester D.Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 33