as 15» Voorstel inzake straatnaamgeving. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No.1526. Aan de gemeenteraad. Grouw, 1 juli 1963. Zoals u vermoedelijk bekend is, zal de straat, lopende van de Mr.P.J.Troelstrawei langs de zuidzijde van de Hjerre-Gjerritskoalle en de Master-Wielsmaskoalle naar de Oostergoostraat te Grouw dezer dagen gereed komen. In verband met de nummering van de gebouwen en ter aanduiding van de aan die straat liggende percelen is het gewenst, dat thans aan de straat een naam wordt gegeven. D^ar de straat in de nabijheid van enkele scholen is gelegen, is ze voor en na officieus reeds aangeduid met de naam "Schoolstraat". Het wil ons voorkomen, dat dit, gezien de ligging een passende naam is, zodat wij u voorstellen, bedoelde straat de naam te geven van "Schoolstraat" en daartoe het overgelegde concept-besluit tot besluit te verheffen. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J. Vrijling, burgemeester. D.Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 37