GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW 16.Voorstel tot deelneming aan een onderzoek inzake de gasvoorziening. No.1527 Aan de gemeenteraad. Grouw, 1 juli 1963. In een voor u ter inzage liggend schrijven dringt de door gedepu teerde staten ingestelde gascommissie er op aan, om in samenwerking met een aantal andere gemeenten een onderzoek te doen instellen naar de moge lijkheden van aardgasvoorziening in Friesland, zulks naar analogie van hetgeen in een 17-tal gemeenten in de Zuidwesthoek reed^4.s geschied. De kosten van een zodanig onderzoek worden geraamd op f.0,06 per inwoner, hetgeen voor deze gemeente neerkomt op rond f.435•- Zoals u hekend is, heeft u zich indertijd omtrent de gasvoorziening doen voorlichten. Het resultaat is geweest, dat besloten werd, voorlopig de zaak te laten rusten met het oog op de omstandigheid, dat aanwending van elektriciteit weinig of niets duurder .was en dat de gasvoorziening het opbreken van de straten in grote omvang noodzakelijk zou maken. Nu gebleken is, dat de gasbel van Slochteren naar het zich Iaat aan zien, ongekende mogelijkheden biedt, ook wat betreft de hu int orcr:a*:v '„ng, menen wij, dat er aanleiding bestaat, mede in de kosten van hot onder zoek te participeren. Na het bekend worden van de uitslag van het onder zoek, zou dan nader kunnen worden overwogen, of daadwerkelijk tot invoering van gas behoort te worden overgegaan. Waar de dekking van de uitgaaf kan geschieden ten laste van de post voor Onvoorziene Uitgaven, dank zij een recente meevaller, stellen wij u voor aan het hierbedoelde onderzoek deel te nemen. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling,burgemeester. D.Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 39