Jb I**- - GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Idaarderadeel op donderdag 4 juli 1963? s avonds 7*30 uur. Aanwezig s Mevrouw G.Kuiper-Koopstra, mevrouw J.Spijkstra-Nijdam, mejI.Bosma en de heren 3.de Jong, R.Wartena, A.Hondema, Joh.van der Meer, K. Postma, R.Elsenga, J.J.Sjoerdsma, P.van der Hem, H.van de Lageweg en S.de Boer. Voorzitter s K.JVrijling, burgemeester. Secretaris D.Smits. Openings De voorzitter opent de vergadering en stelt aan de orde: 1. Notulen, (vergadering van 30 mei 1963) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming worden de notulen onver anderd vastgesteld. 2» Ingekomen stukken. Het enige ingekomen stuk wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen. 3. Voorstel tot wijziging van de Bezoldigingsverordening. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 4. Voorstel tot aan- en verkoop van een perceel bouwterrein te Grouw. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 5. Aanvrage om ontslag van mej. A.G.Kars, als hoofdleidster van de kleuterschool te V/ar ga. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 6. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit dd. 28 maart j.l», no.12, tot verkoop van bouwterrein. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 7Aanvrage om ontslag van mej. G.Zuidema, als leidster aan de Dr.Eeltsje Hal-* bertsmaskoalle te Grouw. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 8. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit dd. 29 februari 1960, no.4, inzake subsidiëring van de opleiding van gezinsverzorgsters. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 9. Aanvrage om ontslag van mej. A.C.Gutman, als leidster aan de Dr.Eeltsje Hal- bertsmaakoalle te Grouw. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 10. Voorstel tot het aangaan van een geldlening, groot f 300.000» Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. - 11. Voorstel inzake -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 5