- 2 - 11» Voorstel inzake voorbereiding van een wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Grouw. De heer Honderna vraagt of in de beoogde wijziging ook de Grondaam is opgenomen. De voorzitter antwoordt, dat dit niet het geval is» Mevr.Spijkstra kan zich met het voorstel wel verenigen, maar zou gaarne zien, dat burgemeester en wethouders ook met het uitbreidingsplan voor Roor- dahuizum voortgang maken. De voorzitter zegt, dat het uitbreidingsplan voor Roordahuizum al gereed is. Voor Roordahuizum is het een kwestie van uitvoering, zoals het aankopen van de in het uitbreidingsplan begrepen gronden. De heer Sjoerdsma verzoekt het college bij het architectenbureau Oom en Kuipers op spoed aan te dringen. In het verleden hebben wij meermalen moeten ervaren, dat door de trage werking van dit bureau de uitvoering van diverse werken opgeschort moest worden. De voorzitter antwoordt, dat burgemeester en wethouders zich dit zeer goed bewust zijn en herhaling daarvan niet wensen. Vandaar dat zij met het bureau concrete afspraken hebben gemaakt over de tijd van voorbereiding van het onderhavige uitbreidingsplan. Spreker heeft nu het volste vertrouwen in de uitvoering van de aan dit bureau opgedragen werkzaamheden. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 12. Voorstel tot herstel van de kademuur te Roordahuizum. De heer Van der Meer kan zich wel met het voorstel verenigen, indien de daarbij beoogde verbetering als een noodoplossing wordt gezien. Een afdoende oplossing zou zijns demping van de haven en het aanbrengen van een riolering. De voorzitter beaamt, dat de voorgestelde herstelling inderdaad een noodoplossing is. Voor Roordahuizum is een rioleringsplan ontworpen. Door de uitvoering van de voorgenomen verbetering wordt niet aan het rioleringsplan getornd. De heer Honderna merkt op, dat met het voorgenomen herstel, dat nog een noodoplossing is, een bedrag van f 3.500,gemoeid is. Hij gelooft, dat dit bedrag beter besteed kan v/orden aan een algehele en afdoende verbetering van de situatie ter plaatse. De meerdere kosten daarvan zouden geput kunnen wor den uit de algemene reserve. Het gaat hier eigenlijk om een riolering van plm. 80 m. Ha algehele demping kan daar een mooi terreintje worden verkregen, wat voor de naastliggende percelen ook beter is. De voorzitter zegt, dat, zoals de raad wel bekend is, al zeer vaak een beroep is gedaan op de saldi-reserve. Het zal dus wel zeer de vraag zijn, of een plan als door de heer Hondema gesuggereerd thans financieel realiseerbaar is. Burgemeester en wethouders zijn evenwel bereid dit voorstel voor nader on derzoek terug te nemen, indien de raad dit wenst. Men moet er dan echter wel rekening mee houden, dat in verband met de vakantieperiode en het nader onder zoek, de uitvoering van het werk niet aanstonds ter hand kan worden genomen. Ha nog enige discussie zegt de voorzitter, dat burgemeester en wethou ders het voorstel terugnemen voor nader onderzoek. 13. Comptabiliteit. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 14» Aanvrage om ontslag van mejP.Beeksma als onderwijzeres aan de J.H.Hieuwold- school te Warga. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 15* Voorstel inzake straatnaamgeving. v De voorzitter deelt mee, dat burgemeester en wethouders besloten hebben dit voorstel voor nader beraad terug te nemen. *■16. Voorstel tot deelneming-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 7