GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No.2466 Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 25 september 1963. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op woensdag 2 oktober a.s. des avonds te 7«30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J.Vrijling. AGENDA 1Notulen. De notulen van de vergadering van 3 september j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 3 september j.l., no.4, tot wijziging van de destruc tieverordening. Voorgesteld wordt dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. 3. Voorstel tot aankoop van grond van L.Bottema c.s. te Oldeboom. 4. Voorstel tot vaststelling van een huurverlaging voor 12 bejaardenwo ningen aan de Nr. P.JTroelstrawei te Grouw, tot het aanvragen van een bejaardenbijdrage aan het rijk en tot het verlenen van een zodanige bijdrage aan de woningbouwvereniging "Idaarderadeel". 5» Voorstel tot verhuur van een woning met erf aan H.Spijkstra te Grouw, 6. Voorstel tot het bouwen van een garage bij de ambtswoning van het hoofd der Faster-ïïielsmaskoalle te Grouw. 7Voorstel tot wijziging van de regeling inzake subsidiëring van het zwemonderricht aan schoolkinderen. 8. Aanvrage ex artikel 72 der Lager—onderwijswet 1920 van het bestuur der Christelijk Nationale school te Grouw om medewerking voor het be tegelen van een gedeelte van het schoolplein. 9« Voorstel tot aankoop van een perceeltje grond van L.T.Zwart te Warga. 10. Voorstel tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement. 11. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening op de heffing van wegbelasting. - 12. -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 1