r GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No.2765. Onderwerp; Raadsvergadering Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 30 oktober 1963 Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 5 november a.s., des avonds te 730 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.JVrijling. AGIBDA 1Notulen. De notulen van de vergadering van 2 oktober j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 3 september j.l., no.7, tot verkoop van een per ceeltje grond aan de provincie Friesland. b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 3 september j.l., no.6, tot bouw en gunning van een gymnastieklokaal te Grouw. c. Bericht van de kroon, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 30 mei j.l., no.7, tot vaststelling van een nieuwe verordening op de heffing van reinigingsrechten. d. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 2 oktober j.l., no.9, tot aankoop van een perceeltje grond van I.Th.Zwart te Warga. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3. Benoeming van een hoofdleidster aan de openbare kleuterschool te Warga (vakature mej. A.G.Kars). 4. Voorstel tot afbraak van de oude boerderij achter het gemeentehuis. 5. Voorstel tot wijziging van de Algemene Politieverordening. 6. Voorstel tot verkoop van twee strookjes grond te Wartena aan de woning bouwvereniging "Idaarderadeel" te Grouw. 7. Voorstel tct het verlenen van een bijdrage h fonds perdu in de kosten van de bouw van een volifere. 8. Voorstel tot verhuur van 2 lokalen van de voormalige openbare lagere school te Roordahuizum aan het Ingenieursbureau Joosting te Irnsum. 9. Voorstel tot verkoop van een perceel bouwterrein aan de N.V. Bouwd en Administratiemaatschappij "Alja" te Groningen. 10. Motie van de raad der gemeente Purmerend inzake de opheffing van de rijksbijdrage in de kosten van schoolmelk. - 11. -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 1