Aan do leden van de raad der gemeente X Hl.vAD. HiD j. jIj o Grouw 911 novera"ber 196 3 Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op donder dag 14 november a.s. 3des avonds te 7*30 uur. De burgemeester van IDAARD.JRADJ. jL5 K.J.Vrijling. AGUNBA Notulen. De notulen van de vergadering van 5 november jl. zijn aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. Ingekomen stukken. a.Bericht van gedeputeerde statenshoudende goedkeuring van de gemeentebegro ting en de begroting van het gemeentelijk grondbedrijfjdionstjaar 19^2s met bijbehorende wijzigingen. b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d.2 oktober jl.no.5? tot verhuur van een woning met erf aan H.Spijkstra te Grouw. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. Adres van G.Vaartjes Jr.te Grouw inzake intrekking van een verordening ingevolge de Drankwet. Nader voorstel inzake invoering van oen gemeontevlag. Voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting voor 1963» GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW ITo.2875. Onderwerps Raadsvergadering. 6. Comptabiliteit Voorgesteld wordt de overgelegde besluiten tot wijziging van de gemeente begroting, dienst jaren 1962 en 1963 en van de begroting van het gemeentelijk grondbedrijfsdienstjaar 1963stot besluiten te verheffen. 7. Voorstel tot het garanderen van een geldlening, groot f.100.000,- te sluiten door de Stichting Recreatie-oord te Grouw. 8. Voorstel tot het garanderen van een geldlening groot f.400.000 te sluiten door de Stichting Recreatie-oord te Grouw.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 1