GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 11 december 1963» Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op woensdag 18 december a.s., des avonds te 7»30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J.Vrijling. A GEEDA 1Notulen. De notulen van de vergadering van 14 november j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit dd. 2 oktober j.l., no.13, tot verkoop van een perceel bouwterrein aan Reitsma's Exploitatiemaatschappij N.V» te Grouv/. b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 2 oktober j.l., no. 17, tot verkoop van een perceel bouwterrein aan de TI.V.Bouw- en Aanne mersbedrijf Gebr. de Jong te Grouw. c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 2 oktober j.l., no. 16, tot verkoop van enige percelen bouwterrein aan de N.V.Bouwvereniging "Oosterveld" te Grouw. d. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 5 november j.l., no. 18a, tot aankoop van een woning met erf van mejL.Dijkstra te Grouw. e. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 2 oktober j.l., no. 14, tot verpachting van twee percelen weiland aan de Gebr. Hoekstra-te Oldeboorn. f. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 5 november j.l., no. 14, tot verstrekking van een beplantingsvoorschot aan de woningbouwver eniging "Idaarderadeel" te Grouw. g. Bericht van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten tegen het raadsbesluit dd. 5 november j.l., no.11, tot wijziging van de wachtgeldregeling. h. Idem tegen het raadsbesluit dd. 5 november j.l., no.12a, tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement. - iIdem -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 1