E£=£ GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 4112. Ond.s Raadsvergadering. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 18 maart 1965» Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op donderdag 25 maart a.s. des avonds te 7i uur. De "burgemeester van Idaarderadeel, K.JVrijling. AGENDA 1Notulen. De notulen van de vergadering van 25 februari j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 28 januari j.l., no. 6, tot stichting van een openbare kleuterschool te Roordahuizum. b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 22 december j.l., no. 15, inzake machtiging tot het aangaan van kas ge ldleningen. c. Dankbetuiging van het raadslid, de heer J.Sjoerdsma voor het betoonde medeleven tijdens zijn ziekte. d. Bericht van de minister van binnenlandse zaken inzake goedkeuring door de kroon van het raadsbesluit dd. 22 december j.l., no. 11c, tot vast stelling van een nieuwe verordening op de heffing van keurloon. e. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 22 december j.l., no. 11b, tot vaststelling van een nieuwe verordening op de keuringsdienst van slachtdieren en vlees. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3. Voorstel inzake straatnaamgeving te Wartena. 4. Voorstel tot vaststelling van een kapverordening. 5. Aanvrage om medewerking ex artikel 72 der lager-onderwijswet 1920 van het bestuur der Rooms-Katholieke school te Warga voor het vervangen van ramen. 6. Voorstel inzake verhoging van de jaarwedden der wethouders. 7. Voorstel tot herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Roordahuizum. 8. Voorstel tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de kosten van restauratie van de toren der Nederlands Hervormde kerk te Vartena. 9. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe bezoldigingsverordening voor het gemeentepersoneel - 10. -

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1965 | | pagina 1