GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. No. 4698. Onderwerp; Raadsvergadering. Grouw, 13 mei 1965* Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op donderdag 20 mei a.s., des avonds te 7i? uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J.Vrijling AGENDA 1 Notulen. De notulen van de vergadering van 27 april j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Aan het P.E.B. is opdracht gegeven het lichtpunt voor de bejaa:r- denwoningen te Roordahuizum te wijzigen in een nachtbrander. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van de Kroon houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 25 februari j.l., no. 14, tot wijziging van de verordening op de heffing van wegbelasting. b. Bericht van gedeputeerde staten van geen bezwaar tegen het raads besluit dd. 25 maart j.l., no. 11, inzake toekenning van een ho gere kledingtoelage aan de werklieden. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 4. Voorstel tot wijziging van de verordening inzake het gebruik van school- en gymnastieklokalen. 5. Voorstel tot wijziging van het algemeen ambtenarenreglement. 6. Voorstel tot vaststelling van een dekbokkenverordening. 7. Benoeming c.q. herbenoeming van leden van het bestuur der stichting Recreatieoord te Grouw. 8. Voorlopige vaststelling van de gemeenterekening en de rekening van het Grondbedrijf, alsmede goedkeuring van de rekening van de Stich ting Priesmahiem, alle dienst 1961 9. Voorstel tot aankoop van een perceeltje weiland van de Doopsgezinde gemeente te Grouw ten behoeve van de bouw van een gasontvangstation.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1965 | | pagina 1