GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. No. 5305. Onderwerps Raadsvergadering. Grouw, 7 juli 1965^ Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op woensdag 14 juli a.s., des avonds te 7-g- uur. Re burgemeester van Idaarderadeel, K.J.Vrijling. AGENDA 1 Notulen. Re notulen van de vergadering van 9 juni j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. In verband met een opmerking in de vorige raadsvergadering is onzer zijds de aandacht van gedeputeerde staten gevestigd op de hinderlijke plantengroei op het rijwielpad Goutum-Garijp en verzocht de nodige maat regelen te treffen, om het hierbedoelde euvel te verhelpen. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 9 juni j.l., no. 5> "tot verkoop van een aantal perceeltjes grond aan de gemeente Leeuwarden. b. Idem houdend goedkeuring van het raadsbesluit dd. 9 juni j.l., no. 8, tot het aangaan van een geldlening, groot f 400.000,met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te s-Gravenhage. c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 27 april j.l., no. 13, tot instelling van een gasbedrijf en tot vaststelling van een ver ordening op het beheer van dat bedrijf. d. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 27 april j.l., no. 12, tot onderhandse aanbesteding van de aanleg van een distributienet voor aardgas te Grouw. e. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 25 maart j.l., no. 15, tot verkoop van enkele percelen bouwterrein aan de fa. Stelwagen en van Gorkum te Roordahuizum. - f. -

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1965 | | pagina 1