GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel No. 12. Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 5 januari 1966. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op woensdag 12 januari a.s., des namiddags te 2 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J.Vrijling. AGENDA. 1Notulen. De notulen van de vergadering van 23 december j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Gene. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdend e goedkeuring van het raads besluit dd. 8 december j.l., no. 23, inzake machtiging tot het aangaan van kasgeldleningen voor het jaar 1966. b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 8 december j.l., no. 24, tot het aangaan van een rekening-courantovereenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhage voor het jaar 1966. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 4. Voorstel tot overname in eigendom, beheer en onderhoud van de weg door het Zuiderend nabij Grouw. 5. Voorstel tot wijziging van de beloning van het brandweerpersoneel. 6. Aanvragen om subsidie c.q. verhoging van subsidie uit de gemeentekas van diverse instellingen. 7. Aanvrage om verhoging van subsidie uit de gemeentekas van de Vereniging Dorps gebouw te Warga. 8. Behandeling van de begrotingen voor het dienstjaar 1966. 9. Voorstel tot het aanvragen van een aanvullende bijdrage uit het gemeente fonds 10. Voorstel tot het aangaan van een contract met de N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen inzake de levering van aardgas.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1966 | | pagina 1