23E GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. No. 341. Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 1 februari 1966. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 8 februari a.s. des avonds te 7»30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel K.J.Vrijling. zijn in afdruk aan AGENDA 1Notulen. De notulen van de vergadering van 12 januari j.l, de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Gene. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van de minister van binnenlandse zaken inzake goedkeuring door de Kroon van het raadsbesluit dd. 13 oktober j.l., no. 5> vaststel ling van een verordening op de heffing van steigergeld. b. Idem inzake goedkeuring door de Kroon van het raadsbesluit dd. 13 okto ber j.l., no. 4, tot vaststelling van een verordening op de heffing van bruggelden. c. Bericht van geen bezwaar van gedeputeerde staten tegen het raadsbesluit dd. 23 december j.L, no. 8, tot vaststelling van een verordening tot het verstrekken van een uitkering ineens aan het gemeentepersoneel over 1965- d. Idem tegen het raadsbesluit dd. 8 december j.l., no. 10, tot wijziging van de wachtgeldregeling. e. Idem tegen de raadsbesluiten dd. 8 december j.l., nos. 11 en 12a, tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement. f. Idem tegen de raadsbesluiten dd. 8 december j.l., nos. 9 en 12b, tot wijziging van de Arbeidsovereenkomstenverordening. g. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit dd. 23 december j.l., no. 13 tot vaststelling van een uitkerings- en pensioenverordening voor de wethouders. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 4. Voorstel tot wijziging van de verordening op de keuring van waren. 5. Voorstel tot vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 55bis der Lager-onderwijswet 1920 voor het jaar 1966. - 6-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1966 | | pagina 1