--- GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. No. 613. Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 1 maart 1966. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 8 maart a.s., des avonds te 1\ uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J.Vrijling. AGENDA 1Notulen. De notulen van de vergadering van 8 februari j.l. zijn in afdruk aan de raads leden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Gene. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, dat geen bezwaar bestaat tegen het raads besluit van 12 januari j.l., no. 5, tot vaststelling van een nieuwe bezol digingsverordening voor het brandweerpersoneel. b. Koninklijk Besluit inzake goedkeuring van het raadsbesluit dd. 8 december j.l., no. 20, tot vaststelling van een verordening inzake openstelling van kampwinkels. c. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 23 december j.l., no. 4 tot verhuur van het sportterrein te Roordahuizum aan de Stichting Sportbelangenaldaar. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 4. Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling ziektekostenvoor ziening voor ambtenaren. 5. Voorstel tot aankoop van twee percelen water in de Nijde Galle te Grouw. 6. Voorstel tot uitgifte in erfpacht van twee percelen water aan de Stichting Recreatieoord te Grouw 7. Herziening van de jaarweddenregeling voor de secretaris en de ontvanger. 8. Voorstel tot het verstrekken van voorschotten op de vergoeding, bedoeld in artikel 101 der lager-onderwijswet 1920 ten behoeve van de bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs voor het jaar 1966. 9. Adres van de "Ried fan de Fryske Biweging" inzake het gebruik van de Friese taal in het officiële verkeer. - 10. -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1966 | | pagina 1