GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel No. 963 Onderwerp: Grouv.7, 6 april 1966. Raadsvergadering. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op woensdag 13 april a.s», des avonds te 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J.Vrij ling Agenda. 1Notulen. De notulen van de vergadering van 3 maart j.l. zijn in afdruk aan de raads leden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Gene 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd, 8 februari j.l., no. 4, tot wijziging van de verordening op de keuring van waren. b. Idem houdende goedkeuring van de gemeentebegroting, de begroting van het grondbedrijf en de begroting van het gasbedrijf, alle dienstjaar 1966. c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 8 december j.l», no. 22, tot verkoop van een woning met erf aan Th.Sijbrandij te Vegelinsoord. d. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 8 maart j.l., no. 19, tot verkoop van een woning met erf aan J.IJntema te Roordahuizum. e. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 23 december j.l., no. 5, tot het verlenen van recht van opstal aan de Stichting Sportbelangen te Roordahuizum. f. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 8 maart j.l., no. 6, tot uitgifte in erfpacht van een strook water van de Vlijde Galle aan de Stichting Recreatieoord te Grouw. g. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 8 maart j.l., no. 13, tot wijziging van de overeenkomst tot verhuur van vertrekken in het gemeen tehuis ten behoeve der politie met de Staat der Nederlanden. h. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 8 maart j.l., no. 14, tot wijziging van de overeenkomst tot verhuur van een schoolgebouw aan het bestuur der kleuterschool te Nartena i. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 8 december j.l., no. 27 tot aankoop van een in aanbouw zijnde woning van de N.V. Reitsma's Exploi tatiemaatschappij te Grouw. -t4-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1966 | | pagina 1