GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad. No. 1326. Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 11 mei 1966 Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 17 mei a.s. des avonds te 7«30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J.Vrijling. AGENDA 1. Notulen. De notulen van de vergadering van 13 april j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Gene. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 13 april j.l., no. 15, tot verhuur van het visrecht in gemeentewateren aan de Hengelsportvereniging "Idaarderadeel". b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 13 april j.l., no. 12, tot verkoop van een hoekje grond aam A.J.van Thiel c.s. te St. Laurens c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 13 april j.l. no. 9, tot garantie van een door de Stichting Recreatieoord te Grouw te sluiten geldlening, groot f 160000, d. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 12 januari j.l. no. 4, tot overname in eigendom, beheer en onderhoud van de weg door het Zuiderend. e. Brief van gedeputeerde staten, waarin wordt medegedeeld, dat de af standsverhouding, waarmede de presentiegelden voor de raads- en com missievergaderingen werden verhoogd, nader zijn bepaald op f 2,50 voor hen, die op een afstand van meer dan U km. doch minder dan 8 km. en op f 5,voor hen, die op 8 km. of verder van het gemeentehuis wonen. f. Bericht van de minister van binnenlandse zaken inzake goedkeuring door de Kroon van het raadsbesluit dd. 8 februari j.l., no. 8, tot vast stelling van een verordening op de heffing van pontgeld. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. k. Aanvrage om ontslag van mevrouw B.Leyder Havenstroom-Bruinewoud als on derwijzeres aan de J.H.Nieuwoldschool te Warga. 5. Voorstel tot toelating van de gemeente Rauwerderhem tot de gemeenschappe lijke regeling inzake de gasbedrijven. - 6, -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1966 | | pagina 1