GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. ITo. 1512. Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 1 juni 1966. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op woensdag 8 juni a.s. des avonds te 7*30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel3 K.J.Vrijling AGENDA 1 ITotulen De notulen van de vergadering van 17 mei j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Gene 3. Ingekomen stukken. Adres van D.van Balen te Wartena en 8 anderen, houdende verzoek him percelen zo spoedig mogelijk op de riolering aan te sluiten, om dat het thans bestaande open riool tot stankontwikkeling aanleiding geeft. Naar aanleiding van dit adres zij opgemerkt, dat de stankontwikke ling kan worden opgeheven door in de dam in de opvaart van het Warte- naster Wijd een plastic duiker aan te brengen, waarmede een bedrag van rond f 2250is gemoeid en waarvoor onzerzijds reeds de nodige voor bereidingen zijn getroffen. Voorgesteld wordt het gesignaleerde euvel conform het vorenstaande te verhelpen en daarvan mededeling te doen aan adressanten. i+. Voorstel tot wijziging van de statuten der Stichting Recreatieoord te Grouw. 5. Benoeming van een onderwijzer(es) aan de Carel van Roordaschool te Grouw (vacature J.de Jager). 6. Comptabiliteit. Voorgesteld wordt de overgelegde concept-besluiten tot wijziging der gemeentebegrotingdienstjaar 1966, tot besluiten te verheffen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1966 | | pagina 1