GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel No. 1911 Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 6 juLi 1966, Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op woensdag 13 j uLi a ,s des avonds te 7 «30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K. J.Vrijling AGENDA. 1 Notulen De notulen van de vergadering van 8 juni j .1. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen 2 I-Ie de delingen. Gene 3. Ingekomen stukken a. Schrijven van de Stichting Sportbelangen te Roordahuizumhoudende opgave van de financiering van de was- en kleedgelegenheid bij het sportterrein en houdende dankbetuiging voor de van gemeentewege ondervonden medewerking. b. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd, 8 maart j .1 no. 16 inzake verkoop van eigendommen. c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 8 juni j .1no. 7, inzake machtiging tot het aangaan van kasgeldieningen d. Idem houdende mededeling van ontvangst van het raadsbesluit dd. 13 april j J. no 11, tot vaststelling van een verordening betreffende het plaatsen van benzinepompen e Afschrift van de processen-verbaal der stembureaus en van het proces verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststel len van de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op 1 juni 1966 fBerichten van de voorzitter van het centraal stembureau houdende mededeling van aanneming der benoeming tot lid van de gemeenteraad door G.H.Vledder te Grouw, R.Wartena te Wartena, S.de Boer te Warga, J.Spijkstra Nijdam te Roordahuizum, B.J.Bouma te Grouw, H.Bakker te Warga, G.van Essen te Roordahuizum, drs A.J.A.Prange te Grouw, K. Moedt te Grouw, H.van de Lageweg te WarstiensP .van der Hem te Aegum, B.Hettinga te Warga en Th.A.Menger te Grow. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. k. Aanvrage om ontslag van mej J.M.Zeephat als onderwijzeres aan de Master-Wielsmaskoalle te Grouw. 5 Benoeming

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1966 | | pagina 1