GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel No. 2083. Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 3 augustus 1966. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op woensdag 10 augustus a.s. des avonds te 7-30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J.Vrijling. AGENDA 1. Notulen. De notulen van de vergadering van 13 juli j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Gene. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit dd. 13 april j.l., no. 16, tot verkoop van bouwterreinen in het uitbreidingsplan voor Grouw. Voorgesteld wordt, dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. k. Aanvrage om ontslag van P.Hornstra te Grouw als directeur van de gemeente lijke sociale dienst. 5. Benoeming van een directeur van de gemeentelijke sociale dienst (vacature P.Homstra. 6. Voorstel tot verkoop van een hoekje grond aan de Halbertsma's Fabrieken voor Houtbewerking N.V. te Grouw. 7. Voorstel tot het verstrekken van leningen en bijdragen aan de woningbouw vereniging Midden-Friesland'1 en tot het aanvragen en aanvaarden van le ningen en bijdragen uit 's rijks kas ten behoeve van de bouw van 37 "be- jaardenwoningen te Grouw en Roordahuizum. 8. Aanvrage om ontslag van mejJ.Hovinga als onderwijzeres aan de Master Wielsmaskoalle te Grouw. 9. Aanvrage om ontslag van mej. T.D.de Vries als leidster aan de openbare kleuterschool te Warga. 10. Comptabiliteit. Voorgesteld wordt de overgelegde concept-besluiten tot wijziging van de gemeentebegroting, dienstjaar 1966, tot besluiten te verheffen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1966 | | pagina 1