GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel No 2305 Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 23 augustus 1966. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op maandag 29 augustus a.s. des namiddags te 3 uur. De burgemeester van Idaarderadeel K. J. Vrijling AGENDA 1 Notulen De notulen van de vergadering van 10 augustus j .1. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Gene. 3. Ingekomen stukken a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 13 juli j.l. no. 15 tot deelneming in het aan delenkapitaal van de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten te Assen. b. Bericht van geen bezwaar van gedeputeerde staten betreffende het raadsbesluit dd. 13 juli j.l., no. 8, tot vaststelling van nieuwe salarisschalen voor het gemeentepersoneel c. Idem betreffende het raadsbesluit dd. 13 juli j.l., no. 9, tot vaststelling van een nieuwe bezoldigingsverordening voor de amb tenaren d. Idem betreffende het raadsbesluit dd. 13 juli j.l., no. 10, tot vaststelling van een nieuwe bezoldigingsverordening voor de schc schoonmaaksters Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. k. Benoeming van twee onderwijzeressen aan de Master-Wielsmaskoalle te Grouw. (voordracht reeds toegezonden). 5Voorstel tot vaststelling van een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor een afvalophaaldienst voor het recreatiegebied in Idaarderadeel Smallingerland en Tietjerksteradeel. 6. Voorstel inzake verpachting van enkele percelen grond, gelegen in het uitbreidingsplan voor het dorp Grouw.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1966 | | pagina 1