Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 23^5Grouw, 29 augustus 1966. OnderwerpRaadsvergadering Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 6 september a.s., des avonds te 7«30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K. J.Vrijling. AGENDA. 1. Installatie van de nieuw benoemde leden van de raad. 2. Benoeming van de wethouders. 3. Aanwijzing der zitplaatsen van de leden van de raad. Notulen De notulen van de vergadering van 29 augustus 1966 zullen in afdruk aan de raadsleden worden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 5. Benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Finan ciële Commissie. Ingevolge artikel 30 van het Reglement van Orde worden de ont werp -begrotingen en rekeningen onderzocht door een door de raad uit zijn midden benoemde commissie van drie leden. De leden worden be noemd voor de zittingsduur van de raad. Het is gevestigd gebruikdat behalve de ledenook drie ver vangers worden aangewezen, die ingeval van afwezigheid, ziekte e.d. van de leden kunnen optreden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1966 | | pagina 1