v> 3E3E Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 21*70. Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 13 september 1966. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op maandag 19 september a.s.; des avonds te 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel K.J.Vrijling. AGENDA 1Notulen. De notulen van de vergadering van 6 september j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Gene 3. Ingekomen stukken. Gene. 1*. Machtiging tot het aangaan van kasgeldleningen. 5. Voorstel tot garantie van een geldlening. 6. Voorstel tot verkoop van een strookje grond aan J.de Jong te Warga. 7- Voorstel tot verkoop van een perceel bouwterreina aan de woningbouw vereniging 'Midden-Friesland1' te Grouw. 8. Benoeming van een onderwijzeres aan de Trije Doarpenskoalle te Roor- dahuizum. 9' Comptabiliteit Voorgesteld wordt de overgelegde concept-besluiten tot wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1966 tot besluiten te verheffen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1966 | | pagina 1