GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. No. 2675. Onderwerp Raadsvergadering. Grouw, 5 oktober 1966. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op woensdag 12 oktober a.s., des avonds te 7.50 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J.Vrijling Agenda. 1Notulen. De notulen van de vergadering van 19 september j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Gene. 3Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 19 september j.l., no. 4, inzake machtiging tot het aangaan van kasgeldleningen, b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 10 augustus j.l., no. 6, tot verkoop van een hoekje grond aan de Halbert- sma's Fabrieken voor Houtbewerking N.V. te Grouw. c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 augustus j.l., no. 6, tot verpachting van weiland aan respectievelijk P.Miedema te Terzooi, Gebr. M. en W.Kaastra te Grouw, G.B.Siene- ma te Grouw en A.Bouma te Grouw. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 4. Benoeming c.q. herbenoeming van een lid van het bestuur van de Stichting Streekorgaan Midden-Friesland. 5. Adres van de "Ried fan de Fryske Biweging" te Leeuwarden inzake het geven van onderwijs in de Friese taal. 6. Wijziging van de regeling betreffende de autovergoeding voor de burgemeester wegens reizen binnen de gemeente. 7. Voorstel tot intrekking van een verordening ingevolge de drankwet. 8. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Stichting Gemeente museum te Grouw.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1966 | | pagina 1