ESSE GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. No. 2937- OnderwerpRaadsvergader ing Grouw, 2 november 1966. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op woensdag 9 november a.s. des avonds te 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeels K.J.Vrijling. AGENDA 1Notulen. De notulen van de vergadering van 12 oktober j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. In uw vergadering van 12 oktober j.l. werd, zoals bekend, besloten tot het aanschaffen van een nieuwe vrachtautoalthans indien uit het verwachte expertise-rapport van de A.N.W.B. zou blijken, dat de oude wagen niet meer gehandhaafd kon worden. Bedoeld rapport is thans ingekomen. De conclusie luidt als volgt: ,:Het is gezien de algehele staat niet verantwoord, met de auto te blijven rijden. De waarde van de auto en onze bevindingen in aanmerking nemendmenen wij u te moeten adviseren niet tot herstel van de auto over te gaan,, doch deze in de huidige staat te verkopen. Op grond van deze conclusie hebben wij inmiddels voorbereidingen getrof fen voor de aanschaffing van een nieuwe vrachtauto. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten houdende verdaging van de beslissing om trent goedkeuring van het raadsbesluit dd. 13 juli j.l., no. 22 tot aan koop van een woning met erf en tuin van TKomduur-van der Velde te Grouw. b. Idem houdende verdaging van de beslissing omtrent goedkeuring van het raadsbesluit dd. 13 juli j.l., no. 21, tot verkoop van een woning met erf aan J.Bottema te Grouw. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. U. Aanbieding der begrotingen voor het dienstjaar 1967 De gebruikelijke aanbiedingsbrief volgt zo spoedig mogelijk. 5. Voorstel tot het aangaan van een rekening-courantovereenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage voor het jaar 1967 6. Voorstel tot verkoop van een perceel grond aan Fennema's Garagebedrijf te Akkrum. - 7- -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1966 | | pagina 1