GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel No. 3268. Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 7 december 1966. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op woensdag 1U december a.s. des avonds te 7«30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K. J.Vrijling. AGENDA 1. Notulen. De notulen van de vergadering van 9 november j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Gene. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 9 november j.l., no.21 tot garantie van een door de Stichting Recreatieoord te sluiten geldlening, groot f 100.000, b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 9 november j.l., no. 7, tot het aangaan van een geldlening, groot f 205.000, c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 9 november j.l., no. 20 inzake machtiging tot het aangaan van kasgeldleningen voor 1967. d. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 19 september j.l., no. 7, tot verkoop van een perceel bouwterrein te Roordahui- zum aan de woningbouwvereniging "Midden Friesland1, te Grouw. e. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 19 september j.l., no. 6, tot verkoop van een perceeltje grond aan J.de Jong te Warga f. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 9 november j.l. no. 5, tot het aangaan van een rekeningcourantovereenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhage voor het jaar 1967. g. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 9 november j.l., no. 26, tot instandhouding van de openbare lagere school te Wartena. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1966 | | pagina 1