-10- Bovendien heeft het college zich in gemoede afgevraagd, welke relatie er bestaat of mogelijkerwijs zou kunnen ontstaan tussen Grouw en het in het rapport genoemde gedeelte van Baarderadeel. De bevolking in bedoeld ge bied is niet georiënteerd op Grouw, maar op Leeuwarden en mogelijk op Sneek en Franeker. Burgemeester en wethouders van Idaarderadeel maken zich dan ook geen enkele illusie dat een nieuw te vormen gemeente Grouw, als door de commissie aangegeven, een even duidelijke samenhang en eenzelfde bestuurskracht zou kunnen bezitten als het huidige Idaarderadeel» Het wordt naar de mening van het college een kunstmatige samen voeging van dorpen, waarvan de belangen verder uiteen zullen lopen dan in de thans bestaande gemeentelijke structuren. Hierdoor wordt de aandacht van de bestuurders versnipperd en de bestuurskracht verzwakt bij het pogen, een antwoord te geven op de welzijnsbehoefte van de bevolking. Het is voor burgemeester en wethouders volkomen onbegrijpelijk, op grond waarvan het in het belang van de nieuwe gemeente Grouw zou zijn, om Warga en eventueel Wartena eruit te lichten en een deel van Baarderadeel eraan toe te voegen. Bovendien valt niet aan te tonen, welk belang Leeuwarden heeft bij opname in zijn territoir van Warga en Wartena en evenmin welk belang van Warga en Wartena daar mede zou zijn gediend. De commissie stelt, dat bij het ontwerpen van nieuwe grenzen re kening moet worden gehouden met de onderlinge betrokkenheid op economisch, cultureel en maatschappelijk terrein van de verzorgende kernen en het om liggende platteland, De dorpen Warga en Wartena vormen op zichzelf staande gemeenschappen met een eigen plattelandskarakter. Weliswaar zullen de in woners van deze dorpen profiteren van de diverse mogelijkheden, welke Leeuwarden biedtmaar ditzelfde geldt voor vrijwel het gehele Friese platteland ten opzichte van Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten. Een economische of maatschappelijke binding van Warga en Wartena met Leeuwarden is niet aanwezig. Overigens mag niet worden voorbijgezien, dat een dorp nu eenmaal een andere woon- en leefgemeenschap is dan een groter centrum als een stad. Daaruit vloeien andere eisen van de bewoners voort en daardoor zijn andere voorzieningen nodig. Het maakt voor het wezen van een dorp weinig uit, of het is ingedeeld bij een groot centrum of niet. Voor zover burgemeester en wethouders van Idaarderadeel kunnen beoordelen, maakt de toekomstige ontwikkeling van Leeuwarden het geens zins noodzakelijk of wenselijk, dat Warga en Wartena met de hoofdstad van de provincie in een bestuurlijke eenheid worden opgenomen. Eerder zou de stelling te verdedigen zijn, dat de dorpen Wirdum, Wijtgaard en Swichum aan Idaarderadeel moeten worden toegevoegd. Deze dorpen immers hebben in tegenstelling tot de hoofdstad, een plattelandskarakter. Ook wanneer genoemde dorpen zouden worden afgestoten, dan nog houdt Leeuwarden voldoende leefruimte om zich ongeremd te kunnen ontwikkelen tot een stad van meer dan 100.000 inwoners. In de conceptie van de commissie wordt Rauwerderhem, zoals gezegd, aan de nieuw te vormen gemeente Grouw toegevoegd. Hoewel het dagelijks bestuur van Idaarderadeel, zoals reeds eerder werd opgemerkt, generlei behoefte heeft, om het bestaande grondgebied te wijzigen, kan het ar be grip voor hebben, dat Rauwerderhem met rond 2500 inwoners in een groter geheel dient op te gaan. Overigens menen burgemeester en wethouders van Idaarderadeel, dat het niet aan hen is, om te beoordelen, wat voor de in woners van Rauwerderhem de beste oplossing is. Zij zullen zich daarover zelf moeten uitspreken. Naast de hierboven geschetste vorming van een nieuwe gemeente Grouw doet de commissie, zoals hiervoor reeds werd aangestipt, nog een alterna tief aan de hand, dat er op neerkomt, dat Akkrum, Nes en Oldeboorn mede aan de nieuwe gemeente zouden worden toegevoegd, zodat een nieuwe bestuur lijke eenheid van rond 15*500 inwoners zou ontstaan. Dit alternatief ver dient naar de mening van burgemeester en wethouders verre de voorkeur boven de eerstgenoemde conceptie, omdat in dat geval de nieuwe gemeente in hoofdzaak uit een aantal behoorlijke kernen zou bestaan: Akkrum, Olde boorn, Inrsum, Grouw en Roordahuizum. Maar ook aan een oplossing in deze zin heeft Idaarderadeel uit een oogpunt van bestuurskracht en maatschap pelijke structuur geen aanwijsbare behoefte.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 66