-11- Benadering vanuit Utingeradeel. Voor de gemeente Utingeradeel zijn in het rapport van de provin ciale studiecommissie twee mogelijkheden aangegeven, n.l. a. de dorpen Akkrum en Oldeboorn werden bij Heerenveen gevoegd en de zuid westhoek van de gemeente bij Joure; b. de dorpen Akkrum en Oldeboorn worden samen met gedeelten van de gemeente Baarderadeel, Idaarderadeel en Rauwerderhem samengevoegd tot de nieuwe gemeente Grouw en de zuidwesthoek van de gemeente wordt bij Joure ge voegd. Ten aanzien van de mogelijkheid onder a merkt het gemeentebestuur op, dat het dorp Akkrum slechts gedeeltelijk op Heerenveen is georiënteerd, terwijl dit met Oldeboorn in het geheel niet het geval is.Dit laatste kan eveneens worden opgemerkt voor wat betreft de oriëntatie van het dorp Ter- horne op Joure. Alleen de onderbrenging van de dorpen Terkaple en Akmarijp bij de gemeente Joure is, gezien de .ligging dezer dorpen, logisch te ver klaren, waarmee niet gezegd wil zijn, dat het gemeentebestuur van Utingera deel zonder meer tot onderbrenging van deze dorpen bij Joure zou willen overgaan. Het is voor de ontwikkeling van Heerenveen geenszins noodzakelijk, dat een uitbreiding van het grondgebied plaats vindt door toevoeging van een gedeelte van Utingeradeel. Heerenveen zou in zijn nieuwe opzet een uitgestrekte gemeente worden, waarbij de afstand tussen bestuurders en be stuurden al licht te groot zou worden. En het is zeer de vraag, of de be stuurskracht van Heerenveen hierdoor zou toenemen. Als bezwaar tegen deze suggestie in het rapport wordt dan ook aangevoerd, dat de commissie geen enkele rekening heeft gehouden met bestaande verhoudingen, en dat het streven er te veel op gericht is geweest, een aantal gemeenten in Fries land te creëren die qua grootte en inwonertal zijn te rangschikken onder de grote gemeenten. Het gemeentebestuur van Utingeradeel is dan ook van mening, dat er alternatieve mogelijkheden denkbaar zijn, die voor het gebied Midden-Fries land betere kansen inhouden. Een van deze alternatieven gaat wel enigszins in de richting van de mogelijkheid hierboven onder b weergegeven. Benadering vanuit Baarderadeel. Er van uitgaande dat het aanbeveling verdient, om de gemeenten zo mogelijk niet te splitsen maar in hun geheel samen te voegen, met ruimte voor eventueel noodzakelijke grenscorrecties, heeft zich ten aanzien van het grondgebied van de gemeente Baarderadeel in het college van burgemeester en wethouders de volgende gedachtengang ontwikkeld. Het grootste deel van de inwoners van Baarderadeel is voor zijn voorzieningen op velerlei gebied aangewezen op de stad Leeuwarden, een kleiner deel op Sneek, terwijl er ook op beperkte schaal verbindingen met Franeker bestaan. Daarom zou de gemeente, met behoud van haar agrarische structuur, in twee of drie gedeelten als woongebied aan deze stedelijke centra kunnen worden toegevoegd. Dit geeft in theorie het voordeel dat de bevolking via haar eigen vertegenwoordigers in de raden dier gemeenten me dezeggenschap verkrijgt over de in deze steden te treffen centrale voor zieningen, doch hiervan mogen in de praktijk geen resultaten worden ver wacht. Bovendien kan men zich afvragen, of van deze stedelijke centra voldoende begrip voor de specifieke problemen van het platteland kan worden verwacht en of dit platteland daardoor geen achtergebleven gebied zal worden. In verband met het vorenstaande verdient het naar de mening van het college de voorkeur om voor het gebied, gelegen in de driehoek tussen de steden Leeuwarden-Sneek-Franekerte komen tot het vormen van een grote plattelandsgemeente, met een woonfunctie ook voor werkers in deze steden.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 68