GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadee1 No. 259. Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 16 februari 1971. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 23 februari a.s., !s avonds om 7»30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J. Vrijling. Agenda Ingekomen stukken. Schrijven van de Federatie van Jongerengroepen Ooststellingwerf van de Partij van de Arbeid, waarin enkele bezwaren worden geuit tegen mede werking aan de binnenkort te houden volkstelling. Voorgesteld wordt dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen. Voorstel tot het aanleggen van een oefenhoek bij het sportterrein te C-rouw. Voorstel tot aanschaffing van een nieuwe reinigingsauto. Voorstel tot uitvoering van de bouw van een nieuw gymnastieklokaal te Warga. Comptabiliteit Voorgesteld wordt de overgelegde concept-besluiten tot wijziging van de gemeentebegroting, dienstjaar 1971 tot besluiten te verheffen. 1. 2. 3. k. 5.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 1