Aanvulling raadsagenda 22 maart 1971 BS£ 17° Voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1971» GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 599» Aan de gemeenteraad. Grouw, 16 maart 1971» Zoals u bekend is, sloot de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1971 met een onvoorzienpost van 184.124,19, nadat in ontvang een aanvullende bij drage uit het gemeentefonds was geraamd van 155.000,en de oppervlakte uitkering uit het gemeentefonds was verhoogd met 81.656, De goedkeuring van deze begroting door gedeputeerde staten laat op zich wachten, omdat er bij de ministeries van binnenlandse zaken en financiën geen eenstemmingheid bestaat over de vraag, of de hogere oppervlakte-uitkering niet gekort behoort te worden op de aanvullende bijdrage. Met grote teleurstelling hebben wij van deze strijdvraag kennis genomen, omdat aan deze gemeente indertijd immers een aanvullende bijdrage is toegekend wegens de aanwezigheid van drie structuurstorende elementen wegen, bruggen en ponten die deze gemeente ten opzichte van vergelijkbare gemeenten in een on gunstige financiële positie plaatsten. Waderhand is aan alle gemeente een verdubbeling gegeven van de oppervlakte uitkering, dus ook aan die gemeenten, die geen beroep behoefden te doen op een aanvullende bijdrage. Wordt nu voor deze gemeente de verhoging van de oppervlakte-uitkering ge kort, dan bevinden wij ons weer in een ongunstige positie ten opzichte van an deren, hetgeen onzes inziens niet de bedoeling kan zijn. Wij hebben dezer dagen de staatssecretaris van binnenlandse zaken mondeling met onze opvatting in deze in kennis gesteld. Maar hoe dit ook zij, vast staat, dat gedeputeerde staten, hangende de onderhavige strijdvraag, de begroting niet kunnen goedkeuren. Dit betekent tevens dat vooralsnog geen beslissing kan worden genomen over de ingezonden begrotings wijzigingen inzake de bouw van een gymnastieklokaal te Warga, de aanstelling van een adjunct-commies enz. Genoemd college kan evenwel de begroting goedkeuren, wanneer uwerzijds voorlopig rekening wordt gehouden met de korting van de verhoging van de opper vlakte-uitkering en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de gewone dienst worden geraamd. Teneinde hieraan tegemoet te komen merken wij het volgende op. Zoals gezegd, vertoonde de post voor "Onvoorziene uitgaven" een bedrag van 184.124,19 Wa vaststelling van de begroting werden reeds wijzigingen ingezonden voor: a. diverse kapitaalswerken, overgebracht van de vorige dienst 26.706, b. toekenning verhoging Groene Kruissubsidie/ vervallen doorlichting 5»000, c. premie woningverbetering 1.875, d. aanstelling adjunct-commies 16.500, e. overname uit grondbedrijf van terreintje achter gemeentehuis 521, f. terugloop aantal inwoners geraamd 7675, wer kelijk 7606 en diverse verhogingen gewone dienstf 9»844, g. verhoging krediet uitbreidingsplannen f 7»187, h. voorlichting bevolking 5.000,- i. gymnastieklokaal Warga 12.896,62 85.529,62 Thans nog beschikbaar 98.594,57

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 43