-3- De heer Sjouke de Boer begrijpt niet waarom opnieuw opcenten moeten worden geheven op de personele belasting» De gemeente wordt toch voor dit be drag gecompenseerd. De voorzitter antwoordt, dat de gemeente op dit moment 35.000, meer nodig heeft» De opcentenheffing is dus een extraatje. Voor de inwoners ver andert er niets. Wethouder Vledder vestigt er de aandacht op dat deze heffing moet orden gezien in het raam een mogelijk vervallen oppervlakte-uitkering. De gemeente zou de belasting kunnen verlagen maar doet dit niet om de eventuele dekking voor de bouw van de gecombineerde school te Warga veilig te stellen. Zonder hoofdelijke stemming wordt dan conform het voorstel besloten. U. Voorstel tot verbe~' ering van het parkeerterrein bij de voormalige Master Wielsmaskoalle te Grouw, De heer de Visser vindt de investering van 17.000,veel te hoog en bepaald niet tactisch bij zo'n oud gebouw. Bij provisorisch opknappen kan het wel voor de helft eer kosten, b.v. asfalteren en de tegels er uit. De voorzitter wijst nog eens op de hoogst noodzakelijke uitvoering van dit werk. Spreker zegt dat asfalteren veel duurder uitkomt. Het is nu alleen maar bijlevering van zand en herstraten. Wethouder Vledder acht het niet verstandig het terrein te asfalteren wanneer er te zijner tijd een nieuw gebouw moet komen. Het terrein is al jaren een puinhoop. De heer Meester snapt er niets meer van. Vorig jaar heb ik gezegd dat deze parkeerplaats nodig moest worden verbeterd en toen merkte de voorzitter op, dat dit genoeg mee viel. Spreker hoort nu dat hij indertijd wel gelijk had. De heer Van der Hem vraagt of het niet beter is de beplanting te schrap pen. Het is daar een nogal druk punt. De voorzitterHet wordt een lage beplanting De heer Sipke de Boer vraagt het college het werk zo goedkoop mogelijk te doen en als het kan een goedkope oplossing te kiezen. Zonder hoofdelijke stemming wordt dan conform het voorstel besloten. De heer de Visser wenst aantekening dat hij heeft, tegengestemd. 5. Adres van de Stichting Friesland voor Ontwikkelingssamenwerking inzake het gebruik van rietsuiker. De heer Sjouke de Boer meent in de eerste plaatsdat ontwikkelings hulp gelijkelijk op iedere staatsburger moet drukken» Wat de stichting wil is een aanslag op het inkomen van een bepaalde groep boeren. In de tweede plaats kan men het adres ook niet zonder meer van de hand wijzen omdat het het land bouwbeleid raakt Het college heeft zich in zijn voorstel neutraal opgesteld. Spreker had liever gezien dat in de voorlaatste alinea in plaats van "Nederland" de "Stichting bij de centrale overheid" was geschreven. Overigens meent spreker dat deze actie toch geen effect zou sorteren omdat de invoering van suiker uit de ontwikkelde landen komt. De import uit de onontwikkelde landen is practised nihil. De heer Schermer wil het adres graag van de andere kant benaderen al is hij het met de heer Sjouke de Boer eens, dat het practisch weinig nut zal hebben. Spreker vindt de uitdrukking "een leeg gebaar" wat aan de grove kant. Als men de mensen hoort is iedereen voor ontwikkelingshulp maar men wil er niets voor laten staan. Hij wil het dan ook meer als een symbolisch gebaar zien en in plaats van "leeg" zou het woord "symbolisch" beter hebben gestaan. Mevrouw Spijkstra is het met de heer Schermer eensMen moet het meer zien in het kader van de vredesgedachte voor de gehele wereld. Spreekster staat op het standpunt dat de onderontwikkelde landen gesteund moeten worden. De heer Sipke de Boer meent dat het adres niet uit principiële over wegingen maar op practische gronden moet worden afgewezen. Als men iets wil geven dan moet dat voor een aanwijsbaar object zijn» De heer Schermer heeft ge zegd dat de uitdrukking "een leeg gebaar" wat grof aandoet en misschien heeft hij wel gelijk. Spreker staat echter volledig achter het standpunt van burge meester en wethouders.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 9