Toegevoegd is onder no. 20 de rang van technisch ambtenaar 1e klas in de zelfde schaal als commies A, teneinde iets meer armslag te krijgen voor de be vordering van het daarvoor in aanmerking komende technische personeel. Met ingang van 1 augustus 1969 wordt het salaris van de concierge van de mavoschool door het rijk vergoed. Betrokken functionaris is echter ingedeeld in schaal 12 van bijlage A1 van het BBRA, in de rang van concierge B op een maximum salaris van 893,per 1 januari en 902,per 1 april. Voordien was de con cierge ingedeeld in schaal 9 van bijlage A1 behorende bij de gemeentelijke be zoldigingsverordening overeenkomende met een salaris van 1065,per maand per 1 januari 1971 en f 1075,per 1 april 1971- Dit betekent derhalve dat in 1971 resp. 172,en 173,— per maand ten laste van de gemeente blijft. Aangezien genoemde concierge tevens is belast met schoonmaakwerkzaamheden van de school en het oude gymnastieklokaal, is, teneinde hem zijn vroegere beloning te garanderen, in bijlage AIV de functie van schoonmaker van de mavo-school en het gymnastieklokaal opgenomen met een jaarsalaris van onderscheidenlijk 12 x 172,2061;per 1 januari en van 12 x 173,2076,per 1 april. De salarissen van het personeel der stichting Friesma Hiem, opgenomen in bijlage AIII zijn aangepast aan de nieuwe richtlijnen van de Stichting Landelijke Samenwerking Bejaardentehuizenorganisaties Ook de salarissen van het volwassen personeel met vast jaarsalaris bij lage AIV zijn, conform meergenoemde richtlijnen, met 5,9% verhoogd. Het salaris van de administrateur van de stichting Friesma Hiem is vorig jaar op verzoek van het bestuur der stichting in overleg met de Algemene Bond van Ambtenaren nader bepaald op 1+190,per jaar. Dit bedrag is thans met 5,9% verhoogd en nader vastgesteld op 1+1+1+0,per 1 januari en op 1+1+85per jaar met ingang van 1 april. Blijkens de circulaire d.d. 8 januari 1971 no. 911+7 van het Centraal Bu reau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegen heden hebben de centrales van overheidspersoneel in het centraal overleg met het Centraal Orgaan verklaard, zich in de gegeven situatie niet te zullen verzetten tegen de doorvoering door de gemeentebesturen van de salarismaatregelen, ook al handhaafden zij hun bezwaren tegen de maatregelen, zoals die door hen in het rijks- overleg reeds uitvoerig naar voren waren gebracht. Aangezien is gebleken, dat door invoering van de rang van technisch ambte naar I de afstand tussen deze rang en de rang van adjunct-directeur van gemeente werken in maximum zeer klein is geworden, hebben wij tijdens de vergadering van de commissie voor georganiseerd overleg voorgesteld het salaris voor laatstgenoem de functie nader te bepalen op 80% van de wedde van de directeur van gemeentewer ken. Tevens werd tijdens genoemde bijeenkomst de suggestie gedaan boven de op zichtersrangen als sluitstuk de rang van opzichter C in te voegen, teneinde de op zichters enige bevorderingsmogelijkheden te bieden. Blijkens de hierbij gevoegde notulen van de vergadering van 23 maart j.l. heeft de commissie zich met de betreffende regelingen kunnen verenigen. Daar de rechtspositie van het gemeentepersoneel is afgestemd op die van het rijkspersoneel stellen wij u voor tot vaststelling van de ontwerp-verordening te besluiten. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J. Vrijling, burgemeester. D, Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 17