De raad der gemeente Idaarderadeel; gezien het voorstel van "burgemeester en wethouders d.d. 2 apr 1971 no. 7 lï gelet op het advies van de "bij het centraal overleg "betrokken personeels organisaties en de commissie voor het georganiseerd overleg; "besluit vast te stellen de volgende VERORDENING tot regeling van de "bezoldiging der ambtenaren in dienst der gemeente Idaarderadeel, Artikel 1 Deze verordening verstaat onder: 1e, ambtenaar: hij die, overeenkomstig de bepalingen van het Algemeen Ambtenaren reglement in openbare dienst der gemeente is aangesteld in vaste of tijde lijke dienst; 2e. salaris: het voor de ambtenaar van 21 jaar of ouder geldende bedrag van de op zijn ambt betrekking hebbende salarisschaal, zoals dat is vermeld op de bijlagen AI en AIII dezer verordening, hetzij, indien het betreft een ambte naar, jonger dan 21 jaar, het in artikel 3, lid. 2, bedeeld bedrc/ 3e. loon: het met de leeftijd van de ambtenaar overeenkomende bedrag van de voor hem geldende groep, zoals dat is vermeld op de bijlage All dezer verordening; ite. wedde: het salaris of het loon, vermeerderd met de toelagen, welke met toe passing van deze verordening zijn verleend, met uitzondering van de toelage, bedoeld in artikel 16; 5e. bezoldiging: het salaris of het loon, vermeerderd met de toelagen, bedoeld onder "Je 6e. salarisanciënniteitde tijd die in aanmerking komt voor de vaststelling van het salaris van een ambtenaar op een hoger bedrag dan het minimum van de schaal, welke op zijn ambt betrekking heeft; Te. toelagen: alle toelagen, waarop ingevolge of krachtens deze verordening aan spraak bestaat. Artikel 2. 1. Bij de vaststelling van het salaris wordt, behoudens hetgeen overigens daaromtrent in deze verordening bepaald is, rekening gehouden met de indeling der ambten, in de bij deze verordening behorende bijlagen AI, AIII en AIV aangegeven, en met de bij die indeling vermelde salarisschalen. 2. Bij de vaststelling van het loon wordt, behoudens hetgeen overigens daaromtrent in deze verordening is bepaald, rekening gehouden met de daarvoor in aanmerking komende groep, aangegeven in de bij deze verordening behorende bijlage All.. 3. In afwijking van het in beide vorige leden bepaalde wordt het minimum salaris of loon van een ambtenaar van 2h jaar of ouder, werkzaam in een functie met volledige dagtaak en behorende tot de groepen, aangegeven in de bij deze ver ordening behorende bijlagen AI, All en AIII, ingaande 1 januari 1971 gesteld op 720,20 per maand, met inbegrip van de huurcompensatie en met ingang van 1 april 1971 op 726,70 per maand. Artikel 3. 1. Bij aanstelling van een ambtenaar wordt, behoudens het bepaalde in het tweede lid en in de artikelen 8 en 10, het salaris of het loon vastgesteld: a. indien hij een salaris geniet: op het minimumbedrag van de op zijn ambt betrekking hebbende salarisschaal; b. indien hij een loon geniet: op het met zijn leeftijd corresponderende bedrag van de voor hem geldende groep; 2. De minimum salarissen, voorkomende in bijlage AI, worden verminderd met een bedrag, gelijk aan een periodieke verhoging van de desbetreffende salarisschaal voor elk jaar of gedeelte van een jaar, dat de leeftijd van een ambtenaar minder dan 21 jaren bedraagt.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 23