Artikel 16. Het genot van de bezoldiging vangt aan met de dag, waarop de aanstelling ingaat Indien in het besluit van benoeming geen datum van ingang is vermeld, vangt het genot van de bezoldiging aan met de dag, waarop het ambt is aanvaard. De bezoldiging wordt per maand uitbetaald. Het genot van de bezoldiging eindigt op de dag van ontslag uit de betrekking of op de dag van het overlijden van de ambtenaar. Artikel 17. Bij aanstelling, bevordering, verhoging of uitbetaling van bezoldiging worden de ambtenaar geen kosten in rekening gebracht Artikel 18. In gevallen, waarin de bezoldiging of de kortingsbedragen moeten worden bere kend over een gedeelte van een maand of van een week, wordt de bezoldiging of korting per dag vastgesteld door de bezoldiging of korting per maand te delen deer het aantal dagen van de desbetreffende kalendermaand. De ingevolge het vorige lid vastgestelde bedragen worden tot een cent naar boven afgerond. Artikel 19° In gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, treffen burgemeester en wethouders de nodige voorzieningen. Artikel 20. Burgemeester en wethouders bepalen nader de salarisancienniteit van de bij het inwerkingtreden dezer verordening in dienst zijnde ambtenaren. Artikel 21 Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 januari resp. 1 april 1971 Zij kan worden aangehaald als ''Bezoldigingsverordening 1971 Artikel 22. Met ingang van 1 januari 1971 vervalt de Bezoldigingsverordening 1970. Artikel 23. Ove rgangsbe pali ngen De ambtenaren, die op 1 september 1956 in dienst der gemeente waren, en op dat tijdstip in het bezit waren van het diploma Boekhouden (Associatie genieten deswege in afwijking van het bepaalde in artikel 1^, een vaste toelage van 168,— per jaar. Artikel 2k. Het salaris van de op 1 januari 1968 in functie zijnde concierge van het gemeentehuis bedraagt per 1 januari 1971 f 1168,en per 1 april 1971 f 1180s - per maand. Grow, De raad voornoemd, voorzitter. secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 31