r -2- 10. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit d.d. 2 november j.l. tot verkoop van een perceeltje grond aan K. de Vries te Eoorda- huizum. 11. Voorstel tot instelling van een koopavond, als bedoeld in artikel 3, 3e lid van de Winkelsluitingswet 1951. 12. Comptabiliteit Voorgesteld wordt de overgelegde concept-besluiten tot wijziging van de gemeentebegroting en tot wijziging van de begroting van het grondbedrijf, beide'dienstjaar 1971 tot besluiten te verheffen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 3