757 PESE ST Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening op de bezoldiging van de school- schoonmakers/maaksters GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW /Co Aan de gemeenteraad» Grouw, -I apn1971 Zoals u bekend zal zijn, wordt sedert 196U de beloning voor de school- schoonmaaksters vastgesteld ingevolge de Verordening tot regeling van de bezol diging van de schoolschoonmakers/maaksters van de openbare scholen voor lager- en kleuteronderwijso Volgens deze verordening wordt de beloning berekend naar een bepaald bedrag per lokaal, waarbij nog verschil wordt gemaakt tussen de lokalen, die centraal worden gestookt en die, welke niet centraal worden verwarmd» Voorts wordt een toeslag van 10% berekend voor het schoonhouden der kleuterscholen» Voor de berekening van het aantal lokalen, werd elk voor onderwijsdoel einden gebruikt lokaal, ongeacht de oppervlakte, als één lokaal aangemerkt» De overige schoon te houden ruimten als gymnastiek-, speel-, handenarbeidlokalen, garderobes, gangen, toiletten, bergruimten, kelders etc» werden als een in ge bruik zijnd lokaal aangemerkt, voor zover de gezamenlijke oppervlakte van deze ruimten meer bedroeg dan: 30m2 als 1 lokaal, 60m2 als 15 lokaal, 90m2 als 2 lokalen en vervolgens voor elke 30m2 een half lokaal meer. In de loop der jaren is ons duidelijk geworden, dat de aldus berekende beloning gezien het aantal aan de schoonmaak bestede uren, aan de lage kant is en dat men over het algemeen het voor de rijkswerkvrouwen vastgestelde uurloon niet kan benaderen. Daarnaast wordt het als een onbillijkheid gevoeld, dat voor de voor onderwijsdoeleinden in gebruik zijnde lokalen, ongeacht de grootte var. het lokaal, dezelfde vergoeding wordt uitbetaald. Een en ander is voor ons aanleiding geweest te trachten een andere basis te vinden, om tot een verantwoorde vaststelling van de beloning voor de schoonmaaksters te komen» Wij menen deze basis gevonden te hebben door uit te gaan van de werkelijke oppervlakte van de schoolgebouwen. Teneinde tot een bepaalde eenheidsprijs per m te komen, hebben wij het werk van enkele schoonmaaksters van lagere en kleuterscholen, waarvan bekend was, dat zij hun werkzaamheden tot volle tevredenheid verrichten, in de bere kening betrokken» Uiteindelijk bleek ons, dat voor een school met een totale oppervlakte van rond 709m2, ongeveer 20 uur per week voor schoonmaakwerkzaam- heden moet worden gerekend» Uitgaande van het sinds 1 januari j.l. vastgestelde uurloon van h,33 zal de beloning, bij U5 schoolweken, h5 x 20 x f h,33 3897,per jaar moeten bedragen. Per m2 bedraagt dan de eenheidsprijs 38975709 5,50 afgerond. Op dezelfde wijze is aan de hand van de oppervlakten voor elke school le beloning bepaald. Aangezien een oud schoolgebouw bewerkelijker is, mede doordat een centrale verwarmingsinstallatie ontbreekt, is voor de o.l. scholen te Warga en Wartena een toeslag berekend van 1,00 per m per jaar. Deze toeslag heeft een tijdelijk karakter en vervalt zodra de school van een c.v. installatie wordt voorzien» Tenslotte is de eenheidsprijs per m voor de kleuterscholen vastge steld op 115% van die der lagere scholen, omdat het schoonhouden van eerstge noemde scholen, door spelen met water, zand en klei etc», aanzienlijk meer tijd vraagt»

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 49