-2- 2 Voor de gymnastieklokalen is op analoge wijze een eenheidsprijs per m berekend. Wij zijn er hierbij van uitgegaan, dat het schoonhouden van een gym nastieklokaal van 1+8W2 12 uur per week vergt of 48 x 12 576 uur per jaar. De eenheidsprijs per bedraagt dan 5T6 x i+,33 U8U 5»15 rond. Ook hier wordt bij het oude gymnastieklokaal te Warga een toeslag gegeven van 1,00 per m2 per jaar. In verband met de aangekondigde algemene salarisverhoging per 1 april a.s. zullen de uurlonen op die datum tevens met 1% worden verhoogd. Voor de voor iedere school of lokaal berekende beloning, mogen wij u verwijzen naar de bij dit voorstel gevoegde bijlagen I en II. Wij stellen u voor tot vaststelling van de nieuwe ontwerpverordening te besluiten. Zoals u uit bijgaande notulen van de vergadering van de Commissie voor georganiseerd overleg d.d. 23 maart 1971 blijkt, kan de commissie zich met de voorgestelde regeling verenigen. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J. Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 51