Aanvankelijk had men de hoop, dat de schouwen haaks op de wal geplaatst konden worden. Dit hleek niet mogelijk, zodat ze nu schuin tegen de wal worden gelegd. Het gaat nu, al is de toestand niet ideaal. Een schouw van 5 m lengte kan niet worden geplaatst. Wellicht dat hiervoor nog een oplossing kan worden gevonden door een aantal plaatsen vanaf de brug langszij de wal over een afstand van p'lm35 m te creëren. Van de bestaande ligplaatsen zullen dan 8 a 9 palen moeten worden verplaatst. De oever moet nog worden afgewerkt. Het zal wel een beetje behelpen blijven, maar een ligplaats kost ook maar 30,per jaar. De heer Meester vraagt of iedere inschrijver een plaats heeft gekregen. Wethouder Vledder antwoordt, dat zoals het nu lijkt een ieder aan zijn trekken komt. Alleen aan de oostzijde van de brug zullen grote boten geweerd moeten worden. Hiervoor is in de Grondaam geen plaats. De heer Bangpia vraagt of het Molenpad ook opgeknapt wordt. De voorzitter antwoordt, dat dit wel de bedoeling is. Zender hoofdelijke stemming wordt hierna conform het voorstel besloten. 12, Voorlopige vaststelling van de rekening van het gasbedrijf en van de gemeente rekening over 1967 en goedkeuring van de rekening van de stichting Recreatie oord over 1969. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 13. Aanvraag ex. art. 50 der kleuteronderwijswet van het bestuur der bijzondere kleuterschool te Wartena om medewerking voor de aanschaffing van een centrale verwarmingsinstallatie, Luxaflex aluminium jalouzieën en kleutermeubilair Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 11. Comptabiliteit Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. Hierna sluit de voorzitter de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juni 1971» voorzitter. ye.secretaris -li- v,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 15