1+. Voorstel tot het verstrekken van een geld lening aan de woningbouwvereniging "Midden- Friesland" te Grouw. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 81+2. Aan de gemeenteraad. Grouw, 28 april 1971. Zoals reeds in ons voorstel d.d. 1+ december 1970 no. 25 werd vermeld, was het voor het woningwetcomplex 1966, BV 1097 woningen aan de Aak en de Pluut nog niet zeker, of voor de werkelijke grondkosten ad. 152.212,50, boven de reeds verleende rijks voorschotten van 136.1+00, een aanvullend grondvoorschot zou worden verstrekt en of voor de daaruit voortvloeiende las ten een huurverhoging zou worden goedgekeurd. Een voorstel van de gemeente, cm uit 's rijks kas een aanvullend voor schot van 15.812,50 te verstrekken en de maandhuren van de woningen met f 3,75 te verhogen, werd in eerste instantie door het rijk afgewezen, omdat de rijksvoorschotverlening voor dit complex reeds definitief was afgesloten en een huurverhoging, in verband met de financiële consequenties voor de be woners, niet verantwoord zou zijn. Omdat door het ontbreken van financierings- en dekkingsmiddelen de woningbouwvereniging voor ernstige financiële moeilijkheden zou kanen te staan, is daarna door ons aan het rijk voorgesteld, dat de gemeente het ont brekende bedrag van 15.812,50 bij wijze van geldlening zou verstrekken. Tevens werd aangetoond, dat een noodzakelijke maandelijkse huurverhoging van f 3,75, waardoor de maandhuur van de woningen op 103,85 zou komen, gezien de kwaliteit van de woningen, alleszins verantwoord was De minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening heeft ons thans medegedeeld, met dit voorstel accoord te kunnen gaan. In verband met het vorenstaande stellen wij u voor, aan de woningbouw vereniging "Midden-Friesland" te Grouw, ten behoeve van de bouw van de 31 woningen van het complex BV 1097, een geldlening op annuïteitsbasis te ver strekken met een looptijd van 75 jaar en een rente van 8,75%, en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept bij de stukken ter inzage is gelegd. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel K.J.Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 17