SE 5Benoeming c.q. herbenoeming van leden van het bestuur der Stichting Recreatie-oord te Grouw. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No» 871*o Aan de gemeenteraad» Grouw, 28 april 1971» In de vergadering van het bestuur der Stichting Recreatie-oord te Grouw van 7 april j.l. zijn de heren M» Douma en K. Schermer periodiek als bestuursleden afgetreden. Gehoord het stichtingsbestuur bevelen wij de afgetreden leden ter her benoeming aan. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrij ling, burgemeester. D. Smits secretaris»

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 19